TRANSAKCJE REPO – RYNEK, ZASTOSOWANIE ORAZ INFRASTRUKTURA A TAKŻE WYBRANE ASPEKTY PRAWNO-PODATKOWE

Miejsce: Hotel Marriott, Warszawa 27.05.2015

TRANSAKCJE REPO – RYNEK, ZASTOSOWANIE ORAZ INFRASTRUKTURA

A TAKŻE WYBRANE ASPEKTY

PRAWNO-PODATKOWE

 

Transakcje repo są jednym z najbardziej uniwersalnych instrumentów finansowych służącym realizacji rożnych celów w instytucjach finansowych. Instrumenty te w szczególności pozwalają na efektywne zarządzanie ryzykiem płynności, dają możliwość arbitrażu na rynku papierów wartościowych czy też służą zarządzaniu ryzykiem kredytowym chociażby poprzez możliwości stosowania ulg w kapitale regulacyjnym. Ostatnio również transakcje repo są wykorzystywane jako instrument zabezpieczający przy clearowaniu transakcji pochodnych OTC przez CCP za pośrednictwem Clearing Brokerów (collateral transformation). Transakcje te są obecnie jednym z najbardziej popularnych na świecie instrumentów finansowych na rynkach finansowych. Szacuje się że wartość rynku repo i buy/sell back mieści się pomiędzy 5 a 15 bilionów USD. Rynek w ostatnich latach wzrasta o około 30% rocznie. Zmiany zaś w regulacjach (EMIR, CRD IV etc.), jeszcze bardzie wzmocnią rolę tych transakcji oraz ich funkcjonalność w zarządzaniu ryzykiem i bezpiecznym lokowaniu środków przez instytucje finansowe.

Brak jednolitej definicji repo na polskim rynku finansowym, wątpliwości natury podatkowej i rachunkowej powodują że w przeciwieństwie do innych rynków finansowych transakcje te są stosunkowo rzadko zawierane. Tymczasem na rozwiniętych rynkach finansowych transakcje te są zawierane dość powszechnie. Co więcej rozbudowywana jest ich funkcjonalność co w połączeniu ze zmieniającym się środowiskiem regulacyjnym czyni je jeszcze bardzie atrakcyjnymi dla uczestników rynku. To będzie przedmiotem rozważań w trakcie seminarium. Podobnie jak i infrastruktura technologiczna oraz operacyjna oferowana na polskim rynku przez KDPW i KDPW_CCP służąca bezpieczeństwu zawierania transakcji repo ale także ich atrakcyjności z punktu widzenia efektywności lokowania aktywów i zarządzania płynnością.

Zatem aby dokładnie zrozumieć istotę tych transakcji konieczne jest kompleksowe spojrzenie na ten instrument. Seminarium pozwala na zapoznanie się z najnowszymi międzynarodowymi standardami dokumentacyjnymi Stowarzyszenia ICMA (GMRA 2011), jak i z odpowiednią dokumentacją rekomendowaną przez Związek Banków Polskich (prace nad jej najnowszą wersją są już na ukończeniu i czekają na zatwierdzenie). Seminarium umożliwia praktyczne spojrzenie na problemy dokumentacyjne i regulacyjne związane z transakcjami repo. Uczestnicy seminarium będą mogli poznać mechanizmy pozwalające zarządzać ryzykiem kredytowym związanym z tego typu transakcjami oraz regulacje prawne odnoszące się do nich. Omówione zostaną również najważniejsze problemy rachunkowo-podatkowe towarzyszące tym transakcjom a także wykładani oparta na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości oraz ostatnie interpretacje właściwych organów w aspektach podatkowych.

Seminarium przeznaczone jest przede wszystkim dla:

- menadżerów odpowiedzialnych w bankach i firmach inwestycyjnych za zawieranie transakcji na
papierach wartościowych;
- prawników pracujących nad dokumentacją repo i buy/sell back;
- osób zarządzających aktywami i pasywami w swoich instytucjach;
- osób odpowiadających za ryzyko rynkowe i kredytowe w swoich instytucjach;
- pracowników back office obsługujących transakcje;
- osób zajmujących się oceną rachunkową, podatkową transakcji rynku finansowego a także
sprawozdawczością i prezentacją tych transakcji w księgach instytucji;
- zarządzających w funduszach inwestycyjnych, funduszach emerytalnych, zakładach ubezpieczeń,
asset managementach;

Chcąc uzyskać szczegółowe informacje skontaktuj się z nami tutaj

 

Współorganizator:

logo-ccpKDPW_logo_glowne_rgb_s

 

 

 

Partnerzy seminarium:

logo bondspotlogo-aret