TRANSAKCJE REPO – RYNEK, ZASTOSOWANIE I INFRASTRUKTURA ORAZ WYBRANE ASPEKTY PRAWNO-PODATKOWE

.

TRANSAKCJE REPO -

RYNEK, ZASTOSOWANIE I INFRASTRUKTURA

ORAZ

WYBRANE ASPEKTY PRAWNO-PODATKOWE

Transakcje repo są jednym z najbardziej uniwersalnych instrumentów finansowych służącym realizacji rożnych celów w instytucjach finansowych. Instrumenty te w szczególności pozwalają na efektywne zarządzanie ryzykiem płynności, dają możliwość arbitrażu na rynku papierów wartościowych czy też służą zarządzaniu ryzykiem kredytowym, chociażby poprzez możliwości stosowania ulg w kapitale regulacyjnym. Ostatnio transakcje repo wykorzystywane są również jako instrument zabezpieczający przy clearowaniu transakcji pochodnych OTC przez CCP za pośrednictwem Clearing Brokerów (collateral transformation).  Transakcje te są obecnie jednym z najbardziej popularnych na świecie instrumentów finansowych na rynkach finansowych. Szacuje się że wartość rynku repo i buy/sell back mieści się pomiędzy 5 a 15 bilionów USD. Rynek w ostatnich latach wzrasta o około 30% rocznie. Zmiany zaś w regulacjach (EMIR, CRD IV etc.), jeszcze bardzie wzmocnią rolę tych transakcji oraz ich funkcjonalność w zarządzaniu ryzykiem i bezpiecznym lokowaniu środków przez instytucje finansowe.

Brak jednolitej definicji repo na polskim rynku finansowym, wątpliwości natury podatkowej i rachunkowej powodują że w przeciwieństwie do innych rynków finansowych transakcje te są stosunkowo rzadko zawierane. Tymczasem na rozwiniętych rynkach finansowych transakcje te są zawierane dość powszechnie. Co więcej, rozbudowywana jest ich funkcjonalność co w połączeniu ze zmieniającym się środowiskiem regulacyjnym czyni je jeszcze bardzie atrakcyjnymi dla uczestników rynku. Te zagadnienia będą przedmiotem rozważań w trakcie seminarium, podobnie jak i infrastruktura technologiczna oraz operacyjna oferowana na polskim rynku przez KDPW i KDPW_CCP, służąca bezpieczeństwu zawierania transakcji repo ale także ich atrakcyjności z punktu widzenia efektywności lokowania aktywów i zarządzania płynnością.

Zatem aby dokładnie zrozumieć istotę tych transakcji konieczne jest kompleksowe spojrzenie na ten instrument. Seminarium pozwala na zapoznanie się z najnowszymi międzynarodowymi standardami dokumentacyjnymi Stowarzyszenia ICMA (GMRA 2011) oraz świeżo przyjętą dokumentacją rekomendowaną przez Związek Banków Polskich. Seminarium umożliwia praktyczne spojrzenie na problemy dokumentacyjne i regulacyjne związane z transakcjami repo. Uczestnicy seminarium poznają mechanizmy pozwalające zarządzać ryzykiem kredytowym związanym z tego typu transakcjami oraz regulacje prawne odnoszące się do nich. Omówione zostaną również najważniejsze problemy rachunkowo – podatkowe towarzyszące tym transakcjom a także wykładania oparta na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości oraz ostatnie interpretacje właściwych organów w aspektach podatkowych.

 

Seminarium przeznaczone jest przede wszystkim dla:

- menadżerów odpowiedzialnych w bankach i firmach inwestycyjnych za zawieranie

transakcji na papierach wartościowych;

-  prawników pracujących nad dokumentacją repo i buy/sell back;

-  osób zarządzających aktywami i pasywami w swoich instytucjach;

-  osób odpowiadających za ryzyko rynkowe i kredytowe w swoich instytucjach;

-  pracowników back office obsługujących transakcje;

-  osób zajmujących się oceną rachunkową, podatkową transakcji rynku finansowego a

także sprawozdawczością i prezentacją tych transakcji w księgach instytucji;

-  zarządzających w funduszach inwestycyjnych, funduszach emerytalnych, zakładach

ubezpieczeń, asset managementach;

.

Prelegenci:

Bartłomiej Wieczorek – ARETO

Jacek Fotek – BondSpot S.A.

Żaneta Skorupska – Świrska – KDPW_CCP

Krzysztof Ołdak – KDPW

Anna Biała – CLIFFORD CHANCE

Mariusz Więckowski – ARETO

Witold Adamowicz – PWC

.

Chcąc uzyskać szczegółowe informacje skontaktuj się z namtutaj.

.

.

.

ORGANIZATOR

logo-kagan

.

.

.

WSPÓŁORGANIZATOR

             logo-ccp                     KDPW_logo_glowne_rgb_s

.

.

.

PARTNERZY SEMINARIUM

TREASURY BS                 logo-aret        BOND SPOT