TRANSAKCJE POŻYCZEK PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH „SECURITIES LENDING”

 

         Miejsce: Hotel Marriott, Warszawa 19.11.2015

Transakcje pożyczek papierów wartościowych „Securities Lending”

Rynek, zastosowanie i infrastruktura oraz

wybrane aspekty prawno – podatkowe

 

Pożyczka papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych („Securities lending”) służy przede wszystkim dostarczaniu płynności w zakresie takich papierów wartościowych jak: akcje czy obligacje. Służy również zapewnieniu płynności na rynku money market. Zwiększanie płynności powoduje redukcje kosztów tradingu określonymi papierami wartościowymi a zatem podnosi efektywność rynku i daje szereg benefitów jego uczestnikom. Tego typu operacje są również używane do pozyskiwania finansowania formując tym samym istotny element rynku money market („securities lending against cash”). Zdolność do bycia pożyczkodawcą jak i pożyczkobiorcą powoduje zwiększenie wachlarza serwisu jaki w szczególności banki i inne firmy inwestycyjne  czy też izba rozliczeniowa jak KDPW mogą oferować swoim klientom. Odbiorcami tego typu transakcji są przede wszystkim fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, asset managementy, hedge fundy czy też banki powiernicze.

Na rozwiniętych rynkach finansowych transakcje Securities lending te są zawierane dość powszechnie. Co więcej rozbudowywana jest ich funkcjonalność co w połączeniu ze zmieniającym się środowiskiem regulacyjnym czyni je jeszcze bardzie atrakcyjnymi dla uczestników rynku. To będzie przedmiotem rozważań w trakcie seminarium. Podobnie jak i infrastruktura technologiczna oraz operacyjna oferowana na polskim rynku przez KDPW i KDPW_CCP służąca bezpieczeństwu zawierania transakcji repo ale także ich atrakcyjności z punktu widzenia efektywności lokowania aktywów i zarządzania płynnością.

Potrzeby rynku w zakresie, realizacji celów dla jakich używane są transakcje securities lending powodują, że znaczenia nabiera nie tylko umiejętność właściwego stosowania tych instrumentów na  rynku, ale i fakt ich odpowiedniego umiejscowienia w systemie prawnym i stosunkach umownych. Równocześnie nie wolno pominąć analizy funkcjonowania dokumentacji obejmującej wspomniane transakcje na rynkach międzynarodowych. To właśnie mechanizmy istniejące na rozwiniętych rynkach finansowych są implementowane i wdrażane w Polsce, oczywiście z uwzględnieniem lokalnego środowiska prawnego. Są pewną bazą umożliwiającą budowanie bezpiecznych relacji z drugą stroną transakcji, zaś doświadczenia rynków międzynarodowych w zakresie zarządzania i administrowania dokumentacją odnosząca się do tych transakcji są nie do przecenienia dla rozwoju polskiego rynku tych instrumentów.

Seminarium pozwala na zapoznanie się z międzynarodowymi standardami dokumentacyjnymi wypracowanymi przez Stowarzyszenie ISLA. Pozwala również na zapoznanie się z możliwościami dokumentacyjnymi pozwalającymi osadzić regulacje kontraktowe na polskim rynku transakcji finansowych. Seminarium umożliwia praktyczne spojrzenie na problemy dokumentacyjne i regulacyjne związane z transakcjami securities lending. Uczestnicy seminarium będą mogli poznać mechanizmy pozwalające zarządzać ryzykiem kredytowym związanym z tego typu transakcjami oraz regulacje prawne i podatkowe odnoszące się do nich.

Seminarium przeznaczone jest przede wszystkim dla:

-          menadżerów odpowiedzialnych w bankach i firmach inwestycyjnych za zawieranie

            transakcji na papierach wartościowych,

-          prawników pracujących nad dokumentacją securities lending,

-          osób zarządzających aktywami i pasywami w swoich instytucjach,

-          osób odpowiadających za ryzyko rynkowe i kredytowe w swoich instytucjach,

-          zarządzających w funduszach inwestycyjnych, zakładach ubezpieczeń, asset

            managementach,

-          osób zajmujących się oceną rachunkową, podatkową transakcji,

-          pracowników banków i firm inwestycyjnych zajmujących się dokumentacją

            securities lending.

.

.

Prelegenci:

Konrad Makowiecki – KBC Securities NV

Bartłomiej Wieczorek – ARETO

Krzysztof Ołdak – KDPW

Leszek Kołakowski – KDPW

Żaneta Skorupska – Świrska – KDPW_CCP

Witold Adamowicz – PWC

.

 

Chcąc uzyskać szczegółowe informacje skontaktuj się z namtutaj.

.

.

Organizator

.

logo-kagan

.

.

Współorganizator

 

           

  .

.   

 

Partner Seminarium

.

ARETO