TRANSAKCJE POCHODNE PRAWO I DOKUMENTACJA W ŚWIETLE REGULACJI EMIR, MIFID II/MiFIR i SFTR

Miejsce: Hotel Marriott Warszawa

7-8.09.2016

Transakcje pochodne

prawo i dokumentacja w świetle regulacji EMIR, MiFID II/MiFIR i SFTR

 

Transakcje pochodne są istotną częścią obrotu gospodarczego na polskim rynku. Dla banków i innych instytucji finansowych transakcje pochodne są narzędziem służącym do codziennego zarządzania swoimi ekspozycjami. Z kolei przedsiębiorstwa na dużą skalę zawierają te transakcje w celu zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym, stopy procentowej, cen towarów itp. Wciąż jednak wiele problemów sprawiają kwestie prawne i dokumentacyjne związane z tymi transakcjami: jakie uprawnienia ma druga strona w sytuacji opóźnienia w rozliczeniu transakcji? Jak ustalić cenę referencyjną towaru, jeżeli uzgodniony indeks został opublikowany z jednodniowym opóźnieniem? Jakie są konsekwencje prawne podpisania umowy ramowej i umowy zabezpieczającej ?

Dokumentacja ISDA Master Agreement, zarówno w standardzie z roku 1992, jak i 2002 są dokumentami, które stanowią podstawową bazę prawną dla zawierania na jej podstawie transakcji pochodnych. To standardy używane szeroko przez uczestników rynku finansowego w szczególności w transakcjach o charakterze transgranicznym.

W czasie seminarium autorzy omówią szczegółowo założenia Umów Ramowych ISDA i ZBP oraz ich najbardziej istotne klauzule. Pokażą konsekwencje standardowych rozwiązań oraz możliwości modyfikacji standardu. Przedmiotem rozważań będzie zarówno sama umowa w jej aspekcie prawnym, jak i poszczególne transakcje: skuteczność zawarcia, późniejszy obieg dokumentacji, sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych. Autorzy omówią szczegółowo dokumentację poszczególnych rodzajów transakcji zawieranych na polskim rynku: walutowych (np. opcje walutowe), stopy procentowej (np. IRS, CIRS), towarowym (np. swapy na ceny metali).

Omówiony zostanie wpływ, jaki na dokumentację transakcji pochodnych mają nowe regulacje: EMIR (w zakresie centralnego rozliczenia i obowiązkowej wymiany zabezpieczeń), MiFID II/MiFIR oraz SFTR.

W trakcie seminarium zostaną zaprezentowane również najważniejsze  postanowienia obecnie stosowanej dokumentacji izb rozliczeniowych (CCP) LCH Clearnet, a także dokumentacja „ISDA/FOA Client Cleared OTC Derivatives Addendum”. Szczegółowo zostanie omówiona zarówno struktura dokumentacji, jak i najważniejsze postanowienia dotyczące przypadków naruszenia, zasad wcześniejszego rozwiązania transakcji oraz reguł dotyczących ustanawiania zabezpieczenia.

Przedmiotem seminarium będzie również ocena aspektów prawnych umowy zabezpieczającej ryzyko kredytowe wynikające z zawartych transakcji pochodnych. Standardem w tym przypadku jest wypracowany przez organizację ISDA tzw. Credit Support Annex (CSA). Uczestnicy poznają założenia oraz podstawowe klauzule tej dokumentacji. Dowiedzą się o charakterze prawnym zabezpieczenia składanego w ramach umowy oraz o specyfice zabezpieczeń w kontekście transakcji pochodnych. Na spotkaniu zostanie omówiona również Umowa Zabezpieczająca ZBP – polski standard odzwierciedlający postanowienia CSA.

 

W trakcie seminarium uczestnicy:

 

 • wezmą udział w szczegółowej analizie klauzul ISDA Master Agreement i Umowy Ramowej ZBP (obejmującej porównanie podobieństw i różnic pomiędzy tymi dokumentami),
 • dowiedzą się jakie zmiany w dokumentacji transakcji pochodnych spowodowało Rozporządzenie EMIR
 • nauczą się, na co zwracać uwagę w trakcie negocjowania Schedule i Umowy Dodatkowej,
 • dowiedzą się o zasadach potwierdzania zawartych transakcji,
 • poznają szczegóły dokumentacji ISDA dotyczącej transakcji pochodnych (rynku walutowego, stopy procentowej,  towarowego,)

 

Poznają również:

 

 • mechanikę i funkcjonalność ISDA Protocols;
 • praktykę zarządzania zabezpieczeniem ryzyka kredytowego wynikającego z transakcji pochodnych na gruncie      dokumentacji ISDA Credit Support Annex. Dokładnie omówione będą klauzule dokumentów wsparcia kredytowego,     wskazane będą najważniejsze elementy negocjowanych pomiędzy stronami umów;
 • zasady negocjowania ISDA/FOA Client Cleared OTC Derivatives Addendum. Omówione zostaną te zapisy standardu, które zazwyczaj są przedmiotem negocjacji pomiędzy kontrahentami;
 • zakres transakcji rynku finansowego podlegających reżimowi SFTR oraz krąg podmiotów objętych regulacją:
 • zmiany w dokumentacji transakcji rynku finansowego w kontekście SFTR. Przedstawione zostaną te modyfikacje, które są niezbędne aby wypełnić wymagania regulacji:
 • implikacje nowej Dyrektywy MiFID II na dokumentację transakcji pochodnych.

  

 

Istotną część seminarium będą stanowić praktyczne „case studies”, m.in. w zakresie

negocjacji ISDA CSA oraz ISDA FOA.

.

.

Chcąc uzyskać szczegółowe informacje skontaktuj się z nami  tutaj.

.

PARTNER SEMINARIUM

.

   logo-areto