TRANSAKCJE POCHODNE – PRAWO I DOKUMENTACJA

Miejsce: Hotel Marriott, Warszawa 22.10.2015

Transakcje pochodne – prawo i dokumentacja

 

Transakcje pochodne są istotną częścią obrotu gospodarczego na polskim rynku. Dla banków i innych instytucji finansowych transakcje pochodne są narzędziem służącym do codziennego zarządzania swoimi ekspozycjami. Z kolei przedsiębiorstwa na dużą skalę zawierają te transakcje w celu zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym, stopy procentowej, cen towarów itp. Wciąż jednak wiele problemów sprawiają kwestie prawne i dokumentacyjne związane z tymi transakcjami: jakie uprawnienia ma druga strona w sytuacji opóźnienia w rozliczeniu transakcji? Jak ustalić cenę referencyjną towaru, jeżeli uzgodniony indeks został opublikowany z jednodniowym opóźnieniem? Jakie są konsekwencje prawne podpisania umowy ramowej i umowy zabezpieczającej ?

Potencjalne rozbieżności zdań pomiędzy kontrahentami w dużym stopniu wynikają z nieznajomości mechanizmów prawnych, które regulują funkcjonowanie transakcji pochodnych na rynku pozagiełdowym (OTC). Zasady te, np. zabezpieczanie ryzyka kredytowego i tryb rozliczenia transakcji po zajściu przypadku naruszenia umowy, są uregulowane w sposób specyficzny dla tych transakcji. Zrozumienie tych mechanizmów oraz wynikających z nich konsekwencji nie jest możliwe bez dokładnej analizy dokumentacji, określającej standardy tego rynku oraz znajomości przepisów prawa regulujących transakcje pochodne. Stąd uczestnicy seminarium zapoznają się z przepisami prawa, charakterem prawnym transakcji pochodnych, środowiskiem prawnym w jakim funkcjonują te transakcje oraz ich standardową dokumentacją.

ISDA Master Agreement, zarówno w standardzie z roku 1992, jak i 2002 są dokumentami, które stanowią podstawową bazę prawną dla zawierania na jej podstawie transakcji pochodnych. To standardy używane szeroko przez uczestników rynku finansowego w szczególności w transakcjach o charakterze transgranicznym.

Na tej dokumentacji wzorują się praktycznie wszystkie umowy mające za przedmiot transakcje pochodne na rynku pozagiełdowym (OTC). Dotyczy to zarówno umów samodzielnie konstruowanych przez banki, jak i Umowy Ramowej ZBP – standardu stworzonego przez uczestników polskiego rynku bankowego w celu uregulowania w polskim środowisku prawnym tego typu transakcji.

W czasie seminarium autorzy omówią szczegółowo założenia Umów Ramowych ISDA i ZBP oraz ich najbardziej istotne klauzule. Pokażą konsekwencje standardowych rozwiązań oraz możliwości modyfikacji standardu. Przedmiotem rozważań będzie zarówno sama umowa w jej aspekcie prawnym, jak i poszczególne transakcje: skuteczność zawarcia, późniejszy obieg dokumentacji, sposób postępowania w sytuacjach kryzysowych. Autorzy omówią szczegółowo dokumentację poszczególnych rodzajów transakcji zawieranych na polskim rynku: walutowych (np. opcje walutowe), stopy procentowej (np. IRS, CIRS), towarowym (np. swapy na ceny metali).

W trakcie seminarium zostaną zaprezentowane również najważniejsze  postanowienia obecnie stosowanej dokumentacji izb rozliczeniowych (CCP) LCH Clearnet, a także dokumentacja „ISDA/FOA Client Cleared OTC Derivatives Addendum”. Szczegółowo zostanie omówiona zarówno struktura dokumentacji, jak i najważniejsze postanowienia dotyczące przypadków naruszenia, zasad wcześniejszego rozwiązania transakcji oraz reguł dotyczących ustanawiania zabezpieczenia.

Przedmiotem seminarium będzie również ocena aspektów prawnych umowy zabezpieczającej ryzyko kredytowe wynikające z zawartych transakcji pochodnych. Standardem w tym przypadku jest wypracowany przez organizację ISDA tzw. Credit Support Annex (CSA). Uczestnicy poznają założenia oraz podstawowe klauzule tej dokumentacji. Dowiedzą się o charakterze prawnym zabezpieczenia składanego w ramach umowy oraz o specyfice zabezpieczeń w kontekście transakcji pochodnych. Na spotkaniu zostanie omówiona również Umowa Zabezpieczająca ZBP – polski standardu odzwierciedlający postanowienia CSA.

 

W trakcie seminarium uczestnicy:

 

  •   zrozumieją wagę transakcji zabezpieczających w zarządzaniu finansami oraz ryzykami rynkowymi,
  •   wezmą udział w szczegółowej analizie klauzul ISDA Master Agreement i Umowy Ramowej ZBP (obejmującej porównanie podobieństw i różnic pomiędzy tymi dokumentami),
  •   zidentyfikują i poznają mechanizmy zarządzania ryzykiem kredytowym (w tym analiza ISDA Credit Support Annex i Umowy Zabezpieczającej ZBP),
  •  dowiedzą się jakie zmiany w dokumentacji transakcji pochodnych spowodowało Rozporządzenie EMIR
  •  nauczą się, na co zwracać uwagę w trakcie negocjowania Schedule i Umowy Dodatkowej,
  •  dowiedzą się o zakresie zmian w otoczeniu prawnym, jakie są niezbędne po to, by rynek transakcji pochodnych stał się bardziej efektywny,
  • dowiedzą się o zasadach potwierdzania zawartych transakcji,
  •  poznają szczegóły dokumentacji ISDA dotyczącej transakcji pochodnych (rynku walutowego, stopy procentowej, towarowego,)
  •  dowiedzą się, jak postępować m.in. w przypadku upadłości kontrahenta z którym miało się zawarte transakcje pochodne.

 

Chcąc uzyskać szczegółowe informacje skontaktuj się z nami tutaj