ROZPORZĄDZENIE EMIR WYMOGI ZABEZPIECZENIA RYZYKA KREDYTOWEGO DLA TRANSAKCJI BILATERALNYCH

Miejsce: Hotel Marriott Warszawa

14.12.2016

ROZPORZĄDZENIE EMIR

 WYMOGI ZABEZPIECZENIA RYZYKA KREDYTOWEGO

 DLA TRANSAKCJI BILATERALNYCH

 

Ostatnim wymogiem EMIR, który będzie wdrażany w 2016 roku, jest wymóg zabezpieczania ryzyka kredytowego dla transakcji bilateralnych. Ma on minimalizować ryzyko powtórzenia kryzysu kredytowego po upadku Lehman Brothers, a dodatkowo w zamierzeniu regulatorów ma stworzyć dodatkowe bodźce do przejścia na system centralnego rozliczania transakcji pochodnych OTC w CCP.

W dniu 9 marca 2016 r. ESMA opublikowała ostateczny akt wykonawczy (RTS) w zakresie tego wymogu.

Nowe wymogi oznaczają istotne restrykcje nakładane na umowy wsparcia kredytowego (Credit Support Annex), podpisywane obecnie w relacjach bilateralnych: obowiązkowa będzie obustronna wymiana Initial Margin, Threshold dla Variation Margin będzie przymusowo wyzerowany. Wprowadzone zostaną dodatkowe restrykcje na aktywa, które mogą być przekazane jako zabezpieczenie oraz szczegółowe wymogi dotyczące procesów zarządzania ryzykiem kredytowym.

Nowe wymogi obejmą podmioty finansowe (FC) i systemowo istotne podmioty niefinansowe (NFC+) – co oznacza, że transakcje zawierane na rynku międzybankowym oraz między bankami a funduszami inwestycyjnymi, ubezpieczycielami itp. będą wiązać się ze znacznie wyższymi wymogami zabezpieczenia. Wpłyną one również na dokumentację – zmianie ulegną zarówno sama umowa ramowa ISDA, jak i CSA (m.in. rozdzielenie CSA dla Variation Margin i Initial Margin). Na rynku będzie stosowana nowa dokumentacja zabezpieczeń, m.in. opublikowana niedawno „2016 ISCA VM CSA” (dla Variation Margin), która zasadniczo zmienia mechanizmy wymiany zabezpieczeń między stronami. Z uwagi na szeroki zakres zmian (zarówno w procesach zarządzania ryzykiem kredytowym, jak i w dokumentacji) konieczne jest rozpoczęcie przygotowania do implementacji nowych wymogów już na podstawie dostępnych „prawie finalnych” wymogów. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że znaczna część wymogów wchodzi w życie 1 września 2016 r., zaś fazowe wdrażanie wymogów dotyczy wyłącznie niewielkiej ich części: wymogi w zakresie procesów ryzyka kredytowego oraz wymiany Variation Margin wchodzą w życie od razu lub po kilku miesiącach.  Istotne odsunięcie w czasie wymogów jest możliwe wyłącznie dla obustronnej wymiany Initial Margin. Fazowanie IM jest jednak obudowane istotną restrykcją: termin wdrożenia zależy od skali zawieranych transakcji pochodnych w ramach całej grupy kapitałowej. Biorąc pod uwagę fakt, że większość polskich instytucji finansowych jest częścią globalnych grup kapitałowych, można szacować, że wiele z nich będzie musiało wdrożyć wszystkie wymogi w pierwszej fazie.

Seminarium odbywa się po zakończeniu intensywnych konsultacji między regulatorami Unii Europejskiej (KE, ESMA) i USA (CFTC), w wyniku których uzgodniono ostateczny kształt wymogu, oraz po przedstawieniu przez ESMA „prawie ostatecznego” kształtu przyszłych wymogów.

Na seminarium zostaną omówione nowe wymogi oraz ich implikacje dla procesów zarządzania ryzykiem kredytowym, procesy wymiany zabezpieczeń oraz dokumentację. Przedstawiona zostanie struktura i wymogi nowej dokumentacji „2016 ISCA VM CSA” opublikowanej przez ISDA oraz mechanizmy wspomagające wymianę informacji między kontrahentami w zakresie nowych wymogów. Będą również porównane wymogi obowiązujące w USA z tymi, które mają obowiązywać w UE – co ma istotne znaczenie w przypadku zawierania transakcji z podmiotami należącymi do grup kapitałowych z USA.

.

Chcąc uzyskać szczegółowe informacje skontaktuj się z nami  tutaj.

.

 

PARTNER SEMINARIUM

.

logo-areto