RAPORTOWANIE TRANSAKCJI W TRYBIE REGULACJI EMIR, MiFID i SFTR – WYBRANE ASPEKTY PRAWNE WYNIKAJĄCE Z SFTR

Miejsce: Hotel Sofitel Victoria Warszawa

31.05.2016

RAPORTOWANIE TRANSAKCJI W TRYBIE REGULACJI EMIR, MiFID i SFTR 

 WYBRANE ASPEKTY PRAWNE WYNIKAJĄCE Z SFTR

 .

Kryzys finansowy z 2008 r. ujawnił skalę braku przejrzystości rynków finansowych. Skuteczny nadzór nad rynkami finansowymi wymaga z kolei dostępu do potężnej ilości informacji o zawieranych transakcjach i powiązaniach między uczestnikami rynku. Mając to na uwadze od kilku lat regulatorzy całego świata wdrażają wymogi mające na celu wymuszenie centralnego raportowania transakcji finansowych oraz umożliwienie organom nadzoru dostępu do tych informacji.

Chronologicznie pierwszą taką regulacją jest EMIR (Rozporządzenie UE 648/2012), wymagający od lutego 2014 r. raportowania transakcji pochodnych OTC do repozytoriów. MiFIR (Rozporządzenie UE 600/2014), którego wymogi będą obowiązywać od stycznia 2018 r., istotnie rozszerzy istniejący wymóg raportowania transakcji rynku regulowanego (wynikający z MiFID) – obejmie szeroką grupę instrumentów choćby pośrednio powiązanych z rynkami zorganizowanymi (w tym  również transakcje rynku OTC). SFTR (Rozporządzenie UE 2015/2365), gdzie wymóg raportowanie wejdzie najprawdopodobniej w 2018 r., obejmuje szeroką grupę transakcji i umów powiązanych z papierami wartościowymi – dotychczas nie podlegających żadnym wymogom raportowania.

Każda z regulacji wymaga raportowania znacznego zestawu informacji – w wielu przypadkach są to informacje, które nie są obecnie identyfikowane w procesach obsługi transakcji. Dodatkowo podobne informacje raportowane pod różnymi regulacjami mają różne znaczenie lub różne taksonomie.

Raportowanie EMIR i SFTR obejmuje wszystkich kontrahentów – zarówno finansowych (banki, domy maklerskie, fundusze ubezpieczyciele itd.), jak i niefinansowych. W przypadku MiFIR wymogiem objęte są firmy inwestycyjne i banki.

W trakcie szkolenia zostaną omówione regulacje w zakresie raportowania oraz konsekwencje wymogów dla procesów operacyjnych obsługi transakcji. Przedstawione zostaną również wątpliwości interpretacyjne (w tym prawne) związane z procesem raportowania.

Niezależnie od zasad raportowania w trakcie szkolenia zostaną przedstawione szczególne aspekty prawne wynikające z SFTR. Omówiony zostanie transakcji rynku finansowego podlegających reżimowi SFTR oraz krąg podmiotów objętych regulacją. SFTR niesie za sobą także konieczność zmian w dokumentacji transakcji rynku finansowego. Przedstawione zostaną te modyfikacje, które są niezbędne aby wypełnić wymagania regulacji. Omówione zostaną również zasady i możliwości używania aktywów zabezpieczających złożonych kontrahentowi jako zabezpieczenie.

 

Szkolenie jest adresowane do:

  • Jednostek Sprawozdawczych,
  • Pracowników Front Office,
  • Pracowników Back Office,
  • Pracowników Audytu,
  • Inspektorów Nadzoru,
  • Prawników,
  • Pracowników Compliance

 

Chcąc uzyskać szczegółowe informacje skontaktuj się z nami  tutaj.

.

PARTNER SEMINARIUM

.

Areto