28.03.2019 – PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU

 .

.

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY

I FINANSOWANIU TERRORYZMU

OBOWIĄZKI – RYZYKO – SANKCJE

.

28.03.2019

Golden Floor Plaza

Al. Jerozolimskie 123 a

WARSZAWA

.

   .

   W dniu 13 lipca 2018 weszła w życie Ustawa z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Nowa ustawa rozszerza zakres obowiązków instytucji obowiązanych, w tym przede wszystkim zmusza do samodzielnej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Poszerza katalog kar administracyjnych, wprowadzając odpowiedzialność osobistą osób mających kierownicze stanowisko w instytucji obowiązanej nawet do wysokości 20 868 500 zł, a w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – do wysokości równowartości kwoty 5 000 000 euro albo 10% obrotu wykazanego w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy lub w ostatnim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy.

   Zawiera również przepisy karne przewidujące karę pozbawienia wolności do lat 5-ciu za niestosowanie w praktyce ustawowych obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Kara jest również przewidziana za niespełnienie obowiązku przeszkolenia osób, wykonujących obowiązki związane z praktycznym stosowaniem ustawy. Proponowane szkolenie ma na celu wypełnienie takiego obowiązku oraz ułatwienie instytucjom obowiązanym spełnienie wymogów Ustawy.

.

PODCZAS SZKOLENIA DOWIESZ SIĘ:

 • jakie działania podejmuje UE w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (V i VI Dyrektywa AML)
 • skąd w instytucji ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
 • jak oceniać ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
 • due diligence klienta podczas nawiązywania z nim relacji
 • jak wpływa działalność międzynarodowa na ryzyko prania pieniędzy
 • jak oceniać kraje pod względem ryzyka działalności
 • gdzie występuje najwyższe ryzyko z punktu widzenia charakteru działalności klienta
 • jakie produkty i kanały dostaw są najbardziej ryzykowne
 • jakie i kiedy środki bezpieczeństwa finansowego stosować
 • co zrobić gdy klientem jest osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne i jakie rodzi to konsekwencje dla instytucji obowiązanej
 • co zrobić z transakcją podejrzaną i jaki ona ma związek z transakcją ponadprogową czy powiązaną
 • jakie wyzwania stoją przed osobami zajmującymi kierownicze stanowiska polityczne
 • czym skutkuje kontrola i jakie ewentualne kary za sobą niesie

 .

CELEM SZKOLENIA JEST PRZEDE WSZYSTKIM:

 • Podniesienie kompetencji i profesjonalizmu osób odpowiedzialnych za przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w firmie.
 • Uzyskanie przez uczestników wiedzy z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu w tym: identyfikowania transakcji podejrzanych, raportowania transakcji podejrzanych i ponadprogowych, zachowania tajemnicy, sporządzenia procedur wewnętrznych, współpracy z instytucjami nadzorczymi.
 • Uzyskanie umiejętności oceny ryzyka prania pieniędzy.

Wypełnienie obowiązków instytucji obowiązanej zgodnie z Ustawą z dnia 1 marca 2018

.

Chcąc uzyskać szczegółowe informacje skontaktuj się z nami  tutaj