14.09.2017 – MiFIR – RAPORTOWANIE TRANSAKCJI – III EDYCJA

III EDYCJA

MiFIR – RAPORTOWANIE TRANSAKCJI 

 - TRYB I ZASADY RAPORTOWANIA -

- KDPW JAKO ZATWIERDZONY MECHANIZM SPRAWOZDAWCZY (ARM) -

- IMPLEMENTACJA WYMOGU OD STRONY IT -

14.09.2017

Golden Floor Plaza

Al. Jerozolimskie 123 a

WARSZAWA

Wdrażany obecnie pakiet regulacyjny MiFID II/MiFIR nakłada m.in. wymóg raportowania transakcji do organów nadzoru. Dotychczas obowiązujący (na mocy art. 93a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi) tryb raportowania ulega fundamentalnej zmianie: właściwie jedynym elementem pozostającym bez zmian jest czas raportowania: „do końca następnego dnia po zawarciu transakcji”. Znacznemu rozszerzeniu ulega zakres instrumentów podlegających raportowaniu (np. część transakcji pochodnych tradycyjnie zawieranych na OTC), zakres zdarzeń (np. część transferów instrumentów finansowych między rachunkami) oraz tryb raportowania (przez nowe podmioty specjalizujące się w pośrednictwie w raportowaniu: zatwierdzone mechanizmy sprawozdawcze, ARM). Istotnie rozszerza się zakres informacji przekazywanych w raporcie (np. PESEL osoby podejmującej decyzję inwestycyjną). Dotychczasowy tryb raportowania wszystkich transakcji giełdowych przez rynki regulowane jest usunięty – co oznacza pełną odpowiedzialność domów i biur maklerskich za raportowanie transakcji giełdowych. Powyższe zmiany oznaczają dla podmiotów objętych wymogiem (firmy inwestycyjne i banki) konieczność weryfikacji zakresu zdarzeń objętych raportowaniem oraz wdrożenie nowych mechanizmów obsługujących raportowanie. W związku z możliwością raportowania przez ARM konieczne jest ustanowienie relacji z takim podmiotem.

W trakcie seminarium będzie omówiony szczegółowo zakres i tryb raportowania, z uwzględnieniem aktów wykonawczych oraz wytycznych ESMA. Szczegółowo omówiony będzie tryb współpracy z KDPW, który na polskim rynku będzie pełnić rolę ARM. Uwzględnione będą również aspekty technologiczne procesu raportowania, na przykładzie aplikacji CESARZ firmy Risco Software.

Szkolenie jest adresowane do:

• Jednostek Sprawozdawczych,

• Pracowników Front Office,

• Pracowników Back Office,

• Pracowników Audytu,

• Inspektorów Nadzoru,

• Prawników,

• Pracowników Compliance

 

Chcąc uzyskać szczegółowe informacje skontaktuj się z nami  tutaj.