MiFID II & MiFIR

Miejsce: Hotel Marriott Warszawa

17.06.2015

MiFID II & MiFIR

Wprowadzona w 2007 roku Dyrektywa MiFID w sposób istotny wpłynęła na organizację rynków instrumentów finansowych oraz zasady oferowania tych instrumentów klientom. Dynamiczne zmiany na tych rynkach (np. powstanie tzw. dark pools), nowe technologie (np. algorithmic trading i high-frequency trading) oraz nowe regulacje (np. EMIR) wymusiły konieczność nowelizacji funkcjonujących wymogów. Prowadzone obecnie w ramach organów unijnych prace zmierzają do istotnej modyfikacji zasad MiFID, co w znaczący sposób wpłynie również na funkcjonowanie polskiego systemu finansowego. Zmianie ulegnie również tryb wdrażania: istotna część wymogów będzie wprowadzana nie dyrektywą (MiFID II), ale rozporządzeniem unijnym (MiFIR), co oznacza, że wymogi te będą obowiązywały bezpośrednio, bezkonieczności zmiany ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Seminarium odbędzie się po przyjęciu przez Komisję Europejską pakietu legislacji „drugiego poziomu” – aktów wykonawczych wynikających z „porady technicznej” ESMA, szczegółowo określających nowe wymogi. W trakcie seminarium zostaną szczegółowo przedstawione nowe wymogi MiFID II / MiFIR, również w kontekście aktów wykonawczych, oraz ich implikacje dla podmiotów działających na polskim rynku.

Celem seminarium jest przedstawienie najważniejszych zmian w Dyrektywie MiFID. Znajomość tych modyfikacji jest tym bardziej istotna, że obecnie w instytucjach finansowych prowadzone są intensywne prace nad wdrożeniem innych wymogów unijnych odnoszących się do instrumentów pochodnych (np. EMIR), zaś zasady MiFID II i MiFIR będą z nimi w sposób ścisły powiązane.

Chcąc uzyskać szczegółowe informacje skontaktuj się z nami tutaj.

Partner merytoryczny:

ARETO logo