KONFERENCJA – „POMOC PAŃSTWA” – ZAGROŻENIA W ŚWIETLE ZASAD UNIJNEJ KONTROLI – ASPEKTY PRAKTYCZNE I NAJNOWSZE ZMIANY

Miejsce: Hotel Marriott, Warszawa 15.06.2015

KONFERENCJA

„POMOC PAŃSTWA”

ZAGROŻENIA W ŚWIETLE ZASAD

UNIJNEJ KONTROLI

ASPEKTY PRAKTYCZNE I NAJNOWSZE ZMIANY

.

„Pomoc państwa”, zwana także „pomocą publiczną” przyznana przez Państwo przedsiębiorcy w sposób naruszający reguły wynikające z Traktatu o Funkcjonowaniu UE („TFUE”) podlega zwrotowi, co może oznaczać, że w konsekwencji sytuacja taka wywoła reperkusje nie tylko u beneficjenta nielegalnej pomocy, którego pozycja ekonomiczna może się zachwiać, ale także na całym jego otoczeniu biznesowym: pracownikach, kontrahentach, podmiotach finansujących oraz innych.

Co ważne, w niektórych sytuacjach beneficjent pomocy może nawet sobie nie zdawać sprawy z tego, że grozi mu zwrot uzyskanej korzyści, co ma miejsce np. w przypadku następczego uznania niektórych form pomocy za nielegalne przez Komisję Europejską (ulgi podatkowe, dopłaty, subsydia i inne formy wsparcia określonych sektorów gospodarki, czy rodzajów przedsiębiorców).

Z uwagi na daleko posunięte konsekwencje uznania udzielonej pomocy przez państwo za nielegalną szczególnego znaczenia nabiera umiejętność rozpoznawania sytuacji, w których istnieje takie ryzyko, umiejętność jego zapobiegania oraz skutecznego występowania w postępowaniach prowadzonych przez Komisją Europejską czy sądami i wykazywania, że pomoc państwa została udzielona w sposób zgodny z prawem europejskim.

Katalog form „pomocy państwa” czy „pomocy publicznej”, zgodnie z art. 107(1) TFUE oraz orzecznictwem Komisji Europejskiej i Sądów UE, jest otwarty i stale ewoluuje, ponieważ KE wszczyna postępowania w coraz to nowych sytuacjach np. ostatnia praktyka pokazuje, że Komisja może stwierdzić istnienie pomocy państwa także na podstawie kombinacji szeregu niepowiązanych środków, w tym środków prawno – podatkowych a także uznać na tej podstawie nieważność zawartych przez podmioty prywatne umów cywilnych!

Całodniowa konferencja zaczyna się od wprowadzenia do podstawowych przesłanek pozwalających na zakwalifikowanie danego środka jako pomocy państwa zgodnie z art. 107(1) TFUE. Następnym zagadnieniem poruszonym na konferencji będą szczególne przepisy oraz praktyka ich stosowania w poszczególnych sektorach gospodarki, jak również specyficzne formy pomocy państwa, jak np. pomoc podatkowa. Konferencja zakończy się panelem dyskusyjnym skupionym na polskiej perspektywie stosowania przepisów o pomocy państwa.


Uczestnicy konferencji będą mieli unikalną możliwość poznania perspektywy nie tylko Komisji Europejskiej oraz jej przedstawicieli na poruszone w jej trakcie zagadnienia, ale także czołowych teoretyków i wykładowców wiodących europejskich uczelni oraz praktyków posiadających znaczące doświadczenie w prowadzeniu postępowań przed KE.

Zagadnienia poruszone na konferencji powinny zainteresować w szczególności przedstawicieli:

  •  przedsiębiorców sektora prywatnego oraz publicznego, w tym firm współpracujących z przedsiębiorstwami działającymi w sektorach gospodarki szczególnie wrażliwych z punktu widzenia regulacji dotyczących pomocy państwa takich jak: transport kolejowy, morski, powietrzny, energetyka, górnictwo, samorządy, infrastruktura etc.)
  •  instytucji finansowych finansujących projekty oraz przedsiębiorstwa narażone na ryzyko pomocy państwa
  •  administracji publicznej oraz samorządowej
  •  sędziów, ekspertów podatkowych oraz prawników zatrudnionych w przedsiębiorstwach
  •  Zarządów przedsiębiorców, departamentów prawnych, compliance, departamentów współpracy z sektorem publicznym, regulacyjnych oraz podatkowych.

.

.

Prelegenci:

 

Viktor Kreuschitz – Sędzia, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Justyna Przekopiak – Dyrektor Departamentu Podatków Lokalnych, Ministerstwo Finansów

Prof. Piet Jan Slot – Wykładowca prawa Europejskiego oraz gospodarczego, University of Leiden

Agnieszka Stobiecka –Kuik- Przedstawiciel Służb Prawnych, Komisja Europejska

Dr. Jose Luis Buendia Sierra – Partner, Garrigues Bruksela

Dr. Anna Jarosz – Friis –Kierownik Wydziału, Wydział Pomocy Państwa, Oddział Specjalny ds. kryzysu finansowego, Komisja Europejska

Petra Nemeckova –  Przedstawiciel Służb Prawnych, Komisja Europejska

Katarzyna Herrmann – Przedstawiciel Służb Prawnych, Zespół Pomocy Państwa, Komisja Europejska

Jose Manuel Panero Rivas – Senior Associate, Garrigues, Bruksela

Dr. Łukasz Grzejdziak – Wydział Prawa Uniwersytetu Łódzkiego

Dr. Piotr Pełka – Dyrektor Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)

Prof. Anna Fornalczyk – Była Prezes UOKiK, profesor nauk ekonomicznych,  Partner w firmie Comper

Adam Ambrozik – Radca Ministra, Departament Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej – Ministerstwo Skarbu Państwa

Mateusz Przygodzki – Szef Działu Bankowości i Finansów, Garrigues Warszawa

Michał Sobel - Wiceprezes Zarządu, Kompania Węglowa S.A.

Zbigniew Stopa – Prezes Zarządu, Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A.

Agnieszka Radzimowska – Główny Specjalista w Biurze Regulacji, PGE S.A.

 

Szczegóły konferencji:

 

 

Liczba miejsc ograniczona.

Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie na język polski i angielski.

 

.

.

ORGANIZATOR:

GARRIGUES

.

WSPÓŁORGANIZATOR:

logo-kagan

 

wysokie_napiecie_pl ok

 

.

PATRONAT HONOROWY:

Print

uokik

.

 STRATEGICZNY PARTNER KONFERENCJI:

LWB logotyp - wersja krótka bez adresu CMYK

.

pge

.

 PARTNER KONFERENCJI:

kigm_logo_pion_biale-page-002

PATRONAT MEDIALNY:

.

LOGO_gramwzielone_199

..

logo_psz2014.

reo_logo

.

nettg_logo_cmyk

.

Logo_PRTL