DOKUMENTACJA TRANSAKCJI POCHODNYCH CENTRALNIE ROZLICZANYCH W CCP I BILATERALNYCH

Miejsce: Hotel Marriott, Warszawa 18.03.2015

DOKUMENTACJA TRANSAKCJI POCHODNYCH CENTRALNIE ROZLICZANYCH

W CCP I BILATERALNYCH

 

W związku z wejściem w życie nowych wymogów Rozporządzenia EMIR jednym z największych wyzwań, przed którymi stoją uczestnicy rynku jest konieczność dostosowania zasad rozliczania transakcji do standardów CCP oraz zasad zabezpieczania ryzyka kredytowego transakcji (zarówno tych rozliczanych przez CCP, jak i nie przekazanych do centralnego rozliczenia). Wymogi te wprowadzają nowe, nieznane dotąd na polskim rynku finansowym standardy umowne, charakteryzujące się m.in. znaczącą asymetrią relacji między stronami (np. Clearing Brokerem a polskim bankiem będącym jego klientem).

W trakcie seminarium omawiane będą szczegółowo następujące zagadnienia:

  • podstawowe klauzule ISDA Master Agreement 1992, zmiany jakie wprowadził standard ISDA Master Agreement 2002 oraz ich konsekwencje dla stron umowy  (banków,klientów niebankowych);

 

  • nowe standardy dokumentacyjne ISDA/FOA wspomagające proces centralnego rozliczania transakcji, definiujące nowe relacje między podmiotami zawierającymi transakcje, CCP oraz Clearing Brokerem;

 

  • ryzyka prawne towarzyszące transakcjom pochodnym. Wskazane zostaną ich konsekwencje oraz sposoby minimalizacji.

 

  • netting umowny, w tym zagadnienie jego skuteczności i legalności, również na gruncie prawa polskiego;

 

  • mechanizmy zarządzania ryzykiem kredytowym wynikającym z transakcji pochodnych na gruncie ISDA Credit Support Annex. Dokładnie omówione będą standardowe klauzule dokumentów wsparcia kredytowego, wskazane będą najważniejsze elementy negocjowanych pomiędzy stronami umów;

 

  • mechanizmy zarządzania ryzykiem kredytowym dla transakcji rozliczanych przez CCP, na bazie ISDA Credit Support Annex zmodyfikowanego na potrzeby centralnego rozliczania transakcji,

 

  • nowe standardy wymiany zabezpieczeń dla transakcji bilateralnych wprowadzane przez 2014 ISDA Standard Credit Support Annex.

 

Seminarium jest adresowane dla osób mających podstawową wiedzę w zakresie standardów dokumentacji ISDA oraz aspektów prawnych instrumentów pochodnych i zasad ich funkcjonowania. W jego trakcie omawiane będą kwestie praktycznego zastosowania dokumentacji ISDA zarówno przez banki, jak i firmy niebankowe. Wiele poruszanych zagadnień wykracza poza tematykę standardowych szkoleń dotyczących transakcji pochodnych, dając uczestnikom możliwość skutecznego kontrolowania ryzyka prawnego związanego z transakcjami pochodnymi, a także mechanizmów dokumentacyjnych związanych z zarządzaniem ryzykiem kredytowym kontrahenta.

Chcąc uzyskać szczegółowe informacje skontaktuj się z nami tutaj

Partner merytoryczny:

ARETO logo