AIFMD / ZAFI PRAKTYCZNE PODEJŚCIE DO WDROŻENIA NOWYCH WYMOGÓW DLA TFI, PRIVATE EQUITY, VENTURE CAPITAL

Miejsce: Hotel Marriott, Warszawa 25.02.2015

AIFMD / ZAFI

PRAKTYCZNE PODEJŚCIE DO WDROŻENIA NOWYCH WYMOGÓW DLA TFI, PRIVATE EQUITY,

VENTURE CAPITAL

 

 

Sektor finansowy w ostatnich latach jest przedmiotem dynamicznych przekształceń na skutek zmian środowiska regulacyjnego. O ile branża funduszy inwestycyjnych już dzisiaj objęta jest nadzorem przez regulatorów oraz podlega licznym wymogom ostrożnościowym, o tyle sektor tzw. funduszy alternatywnych (takich jak fundusze private equity, venture capital oraz inni reprezentanci przedmiotowej branży) do tej pory cieszył się dosyć dużą swobodą prowadzonej działalności. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 1095/2010 (dalej: dyrektywa ZAFI) ma na celu stworzenie zharmonizowanych oraz rygorystycznych ram regulacyjnych oraz nadzorczych jak również ustanowienie rynku wewnętrznego UE zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, tj. zarządzających wszelkimi typami funduszy, które nie są objęte dyrektywą UCITS (Dz. Urz. UE L 302 z 17.11.2009, str. 32, z późn. zm.).

Skuteczna implementacja dyrektywy ZAFI na gruncie prawa polskiego, zgodnie z przyjętą strategią lokalnego ustawodawcy, wymaga zmiany ustawy o funduszach inwestycyjnych (dalej: UoFI). Opublikowany projekt zmiany UoFI zawiera 6 miesięczne vacatio legis – to jest czas na dostosowanie się adresatów do zmienionych regulacji oraz uzupełnienie informacji jaką podmioty objęte dyrektywą ZAFI obowiązane będą dostarczyć regulatorowi. Jednocześnie ustawodawca mając na uwadze szeroki zakres zmian w dokumentacji podmiotów objętych dyrektywą ZAFI wyznacza wydłużony 12 miesięczny okres na niezbędną zmianę statutów funduszy oraz na rozwiązanie niespełniających nowych wymagań umów zawartych z dotychczasowymi podwykonawcami. Ze względu na fakt, iż dyrektywa ZAFI wyznaczyła państwom członkowskim czas na dostosowanie lokalnych regulacji do dnia 22 lipca 2013 roku oraz zbliżające się w 2015 roku wybory parlamentarne podmioty działające na rynku polskim muszą się liczyć z dużą dozą niepewności dotyczącej ostatecznego terminu transpozycji przepisów dyrektywy – możliwa jest m.in. realizacja scenariusza przyspieszonej ścieżki legislacyjnej. W ramach seminarium zostanie omówiony najnowszy projekt zmiany UoFI, przede wszystkim w zakresie wynikającym z dyrektywy ZAFI. W szczególności poruszone zostaną kwestie zakresu podmiotowego regulacji oraz potencjalnych konsekwencji zarówno dla Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, zarządzających alternatywnymi funduszami jak i podmiotów realizujących na ich rzecz usługi do których należą: depozytariusze, agenci transferowi, dystrybutorzy , spółki zarządzające aktywami funduszy oraz ryzykiem, jak również podmioty dokonujące wyceny aktywów funduszy. W trakcie seminarium zaprezentowane zostaną również zasady wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności w obszarze zarządzania alternatywnymi funduszami, wskazane wymagane dokumenty w procesie uzyskiwania przedmiotowego zezwolenia oraz wymogi regulacyjne dotyczące bieżącej działalności funduszy, w tym obowiązki informacyjne w stosunku do inwestorów jak i organów nadzoru. Prelegenci, specjalizujący się zarówno w obsłudze prawnej towarzystw funduszy inwestycyjnych, biur maklerskich oraz banków, jak również posiadający bogate doświadczenie w obszarze operacyjnej realizacji zadań komórek nadzoru wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem, przedstawia główne obszary zmian, które wymagać mogą największego nakładu pracy na dostosowanie się do zmieniającego się otoczenia prawnego.

Chcąc uzyskać szczegółowe informacje skontaktuj się z nami tutaj.

Partnerzy merytoryczni:

ARETO logografika legality