WYMOGI ROZPORZĄDZENIA EMIR

Miejsce: Hotel Marriott Warszawa

26.02.2016

 WYMOGI ROZPORZĄDZENIA EMIR

 

Rozporządzenie EMIR („Rozporządzenie nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji”) jest jednym z największych wyzwań ostatnich lat dla podmiotów uczestniczących w rynku transakcji pochodnych OTC. Wynika to zarówno z jego szerokiego zakresu podmiotowego (wymogami są objęte zarówno banki oraz ich klienci – przy czym w wielu przypadkach wymogi są identyczne), jak i z głębokiej ingerencji w procesy obsługi transakcji pochodnych.

EMIR narzuca szczegółowe i restrykcyjne wymogi w trzech głównych obszarach działalności:

  • centralnego rozliczania wystandaryzowanych transakcji pochodnych OTC przez centralnych kontrahentów (CCP),
  • procesach zarządzania ryzykiem tych transakcji pochodnych OTC, które nie zostaną przekazane do rozliczenia przez CCP,
  • raportowaniu wszystkich transakcji pochodnych (zarówno OTC, jak i giełdowych) do repozytoriów transakcji.

EMIR wprowadza wiele mechanizmów, które nigdy nie były stosowane na polskim rynku finansowym, jak na przykład korzystanie przy rozliczaniu transakcji pochodnych z centralnych kontrahentów.

Stosowanie wymogów jest tym bardziej utrudnione, że w wielu miejscach brak jest szczegółowych wytycznych – przy jednoczesnym utrzymaniu pełnej odpowiedzialności podmiotów za poprawne wypełnianie wymogów. Przykładowo w przypadku raportowania do repozytoriów oznacza to konieczność szukania konsensusu rynkowego co do zasad wypełniania wielu pól raportu – przy braku precyzyjnych wskazówek ESMA w tym zakresie.

W trakcie seminarium zostaną omówione wszystkie wymogi EMIR, wraz z przedstawieniem ich aktualnego statusu implementacji oraz implikacji dla polskiego rynku finansowego. Będą omówione również kwestie, które w ostatnich miesiącach są intensywnie dyskutowane w środowisku finansowym w związku z wymogami EMIR, np.

  • kwestia wspólnego raportowania w ramach EMIR i MiFID II, oraz
  • zasady traktowania Variation Margin: jako zabezpieczenie transakcji czy jako jej rozliczenie; zmiany w tym zakresie zostały już np. wprowadzone do regulacji LCH Clearnet / SwapClear.

Seminarium jest kierowane zarówno do podmiotów finansowych (banki, firmy inwestycyjne, fundusze inwestycyjne, firmy ubezpieczeniowe i reasekuracyjne), jak i do podmiotów niefinansowych (klienci banków i firm inwestycyjnych zawierający transakcje pochodne).

.

Chcąc uzyskać szczegółowe informacje skontaktuj się z nami  tutaj.

.

 

WSPÓŁORGANIZATOR

.

                              logo-ccp  logo-kdpw

.

PARTNER SEMINARIUM

.

   logo-areto