ROZPORZĄDZENIE EMIR WYMOGI ZABEZPIECZENIA RYZYKA KREDYTOWEGO DLA TRANSAKCJI BILATERALNYCH

Miejsce: Hotel Marriott, Warszawa 29.01.2015

ROZPORZĄDZENIE EMIR


WYMOGI ZABEZPIECZENIA RYZYKA KREDYTOWEGO
DLA TRANSAKCJI BILATERALNYCH

 

Ostatnim, chronologicznie, wymogiem EMIR – który będzie wdrażany w ciągu 2015 roku – jest wymóg zabezpieczania ryzyka kredytowego dla transakcji bilateralnych. Ma on minimalizować ryzyko powtórzenia kryzysu kredytowego po upadku Lehman Brothers, a dodatkowo w zamierzeniu regulatorów ma stworzyć dodatkowe bodźce do przejścia na system centralnych rozliczeń transakcji pochodnych OTC. Nowe wymogi oznaczają istotne restrykcje nakładane na umowy wsparcia kredytowego (Credit Support Annex), podpisywane obecnie w relacjach bilateralnych: obowiązkowa będzie obustronna wymiana Initial Margin, Threshold dla Variation Margin będzie przymusowo wyzerowany. Narzucone zostaną dodatkowe restrykcje na aktywa, które mogą być przekazane jako zabezpieczenie. Nowe wymogi obejmą podmioty finansowe (FC) i systemowo istotne podmioty niefinansowe (NFC+) – co oznacza, że transakcje zawierane między nimi będą wiązać się ze znacznie wyższymi wymogami zabezpieczenia. Wpłyną one również na dokumentację – ISDA rekomenduje wdrażanie nowej dokumentacji „2014 Standard CSA”, który zasadniczo zmienia mechanizmy wymiany zabezpieczeń między stronami (m.in. przez wprowadzenie obowiązkowej wymiany Variation Margin w wielu walutach – podobnie jak to ma miejsce w CCP). Wymogi mają być wdrożone, zgodnie z rekomendacją BCBS/IOSCO oraz propozycją ESMA, od grudnia 2015 r. Na przełomie roku 2014 i 2015 ma być opublikowana ostateczna rekomendacja aktu wykonawczego (RTS), która będzie przyjęta przez Komisję Europejską.

Na seminarium zostaną omówione nowe wymogi oraz ich implikacje dla procesów zarządzania ryzykiem kredytowym, procesy wymiany zabezpieczeń oraz dokumentację. Seminarium będzie opierać się na ostatecznej rekomendacji RTS. Biorąc pod uwagę możliwe opóźnienie w jej publikacji, w przypadku jeżeli RTS nie zostanie opublikowany do końca grudnia 2014 r., termin seminarium zostanie odpowiednio przesunięty – aby zapewnić uczestnikom informacje opierające się na ostatecznym kształcie wymogu.

Chcąc uzyskać szczegółowe informacje skontaktuj się z nami tutaj

Partner merytoryczny:

ARETO logo