18.04.2019 – Kluczowe zmiany w regulacjach prawnych i metodach szacowania ryzyka – WYMOGI KAPITAŁOWE DLA RYZYKA RYNKOWEGO

.

KLUCZOWE ZMIANY W REGULACJACH PRAWNYCH

I METODACH SZACOWANIA RYZYKA

 .

WYMOGI KAPITAŁOWE

DLA RYZYKA RYNKOWEGO

.

.

18.04.2019

Golden Floor Plaza

WARSZAWA

.

     Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej instytucje finansowe na rynkach w krajach członkowskich do 1 stycznia 2020 roku powinny samodzielnie wyceniać ryzyka instrumentów finansowych. Ponadto należy ograniczyć poleganie na credit ratingach w procesie oceny. Instytucje finansowe zgodnie z w/w zaleceniami powinny opierać się na własnych metodach oceny ryzyka. Jednocześnie Komitet Bazylejski wprowadza Bazyleę IV z terminem stosowania w 2022 roku.

     W prezentowanych zmianach kluczowe staje się dla sektora bankowego stosowanie zmienionych metod oceny ryzyka. Nowe zasady obliczania aktywów ważonych ryzykiem opublikowane przez Komitet Bazylejski ds. Nadzoru Bankowego pomimo, że są znacznie mniej rygorystyczne niż pierwotnie proponowane, spowodują w niektórych bankach europejskich wzrost aktywów ważonych ryzykiem od 10 do 15%, co może przełożyć się na konieczność zwiększenia kapitałów. Komitet zwiększył wrażliwość podejścia standardowego stosowane przez banki do obliczania ryzyka i kapitału regulacyjnego. Zaostrzył jednocześnie wymogi stawiane modelom wewnętrznym banków i ograniczył zakres ich stosowania.

Chcąc uzyskać szczegółowe informacje skontaktuj się z nami  tutaj