14.06.2018 – MiFID II & MiFIR – DODATKOWE WYMOGI – II EDYCJA

 

MiFID II & MiFIR

.

 Z UWZGLĘDNIENIEM:

.

DODATKOWYCH WYMOGÓW POLSKICH AKTÓW PRAWNYCH

WYMOGÓW IMPLEMENTOWANYCH W 2018 r. ( m.in. SI, RTS 27 )

II EDYCJA

.

14/06/2018

Golden Floor Plaza

WARSZAWA

.

Wprowadzona w 2007 roku Dyrektywa MiFID w sposób istotny wpłynęła na organizację rynków instrumentów finansowych oraz zasady oferowania tych instrumentów klientom. Dynamiczne zmiany na tych rynkach (np. powstanie tzw. dark pools), nowe technologie (np. algorithmic trading i high-frequency trading) oraz nowe regulacje (np. EMIR) wymusiły konieczność nowelizacji funkcjonujących wymogów. Nowe regulacje wdrożone przez Unię Europejską zmierzają do istotnej modyfikacji zasad MiFID, co w znaczący sposób wpłynie również na funkcjonowanie polskiego systemu finansowego. Zmianie ulega m.in. tryb wdrażania: istotna część wymogów została wprowadzona nie dyrektywą (MiFID II), ale rozporządzeniem unijnym (MiFIR), co oznacza, że wymogi te obowiązują bezpośrednio, bez konieczności nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Dodatkowo prawie wszystkie akty wykonawcze wprowadzone są w formie bezpośrednio stosowanego rozporządzenia unijnego.

Nowelizacja polskich aktów prawnych (w tym ustawy o obrocie instrumentami finansowymi) oraz nowe polskie akty wykonawcze wprowadzają również dodatkowe mechanizmy, które muszą być uwzględnione przy implementacji, np. w zakresie weryfikacji zachęt.

W trakcie seminarium zostaną szczegółowo przedstawione nowe wymogi MiFID II / MiFIR, również w kontekście aktów wykonawczych (RTS/ITS oraz aktów delegowanych), wytycznych ESMA (Guidelines, Q&A) ), oraz ich implikacje dla podmiotów działających na polskim rynku.

W trakcie seminarium będą omawiane szczegółowe rozwiązania wprowadzane przez nowelizację polskich ustaw transponujących MiFID II (m.in. ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, ustawa o funduszach inwestycyjnych).

Szczegółowo omówione będą również wymogi MiFID II/MiFIR, które wchodzą w trakcie 2018 r.: systematyczna internalizacja (SI) i raporty jakości wykonania zleceń (m.in. RTS 27).

.

Chcąc uzyskać szczegółowe informacje skontaktuj się z nami  tutaj.

.

PARTNER SEMINARIUM

.

Areto