07.09.2017 – ROLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH W PROCESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY

 

ROLA INSTYTUCJI FINANSOWYCH

W PROCESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU BRUDNYCH PIENIĘDZY

07/09/2017

Golden Floor Plaza

Al. Jerozolimskie 123 a

WARSZAWA

W związku z wymogiem implementacji przez Państwa Członkowskie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG) konieczne staje się wdrożenie nowego podejścia do tematu prania brudnych pieniędzy i przeciwdziałaniu terroryzmowi przez instytucje finansowe funkcjonujące na rynku europejskim.

Nowa dyrektywa wprowadza szereg nowych wymagań wobec instytucji finansowych, a także zmienia dotychczasowe podejście do omawianego zagadnienia. Jednocześnie wychodząc na potrzeby instytucji finansowych w szkoleniu omówiono projekt polskiego ustawodawcy wdrażającego dyrektywę AML IV, który po wejściu w życie stanie się jednym z głównych aktów prawnych regulujących tematykę przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ponadto wychodząc naprzeciw wyzwaniom stawianym instytucjom finansowym przeanalizowano najważniejsze współczesne zagrożenia z perspektywy regulacji AML wynikające z bankowości transgranicznej, kryptowalut, potrzeb outsourcingowych banków w zakresie AML oraz anonimowości w transakcjach finansowych.

W trakcie szkolenia zostaną omówione przykłady z orzecznictwa (dotyczące nieobowiązującego już porządku prawnego) z uwzględnieniem stosownych zmian w przepisach pozwalające bankom lepiej przygotować się do stawianych przez regulatora wyzwań. Poruszone zostaną również kwestie różnicy w podejściu do zagadnienia przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy między kancelariami prawnymi i bankami, które pozwolą lepiej zrozumieć stawiane tym dwóm podmiotom wzajemnie zadania. W szkoleniu zostaną również wyłożone podstawy postępowania przed GIIF oraz podstawy postępowania karnego w zakresie prania brudnych pieniędzy.

Zdobyta w trakcie szkolenia wiedza z pomoże przygotować się do wdrożenia odpowiednich procedur w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu, a także zoptymalizować pewne procesy oraz dostrzec nadchodzące zagrożenia wynikające z rozwoju technologii i ewoluowania technik działań grup przestępczych.

Chcąc uzyskać szczegółowe informacje skontaktuj się z nami  tutaj.