CENTRALNE ROZLICZANIE TRANSAKCJI EMIR – OSTATECZNY PROJEKT WYMOGU I IMPLIKACJE RYNKOWE

Miejsce: Hotel Mariott Warszawa

24.09.2014

CENTRALNE ROZLICZANIE TRANSAKCJI EMIR –

OSTATECZNY PROJEKT WYMOGU I IMPLIKACJE RYNKOWE

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji („EMIR”), które wdraża w Unii Europejskiej postanowienia grupy G20 dotyczące zmniejszenia ryzyka systemowego rynku transakcji pochodnych, jest jedną z najważniejszych zmian regulacyjnych, jakie dotkną instytucje finansowe w 2014 i 2015 r.

EMIR ma formę Rozporządzenia unijnego, więc nie wymaga transpozycji do lokalnego systemu prawnego – jego wymogi obowiązują bezpośrednio wszystkie podmioty objęte jego zakresem, zaś daty wejścia w życie poszczególnych zapisów wynikają wprost z regulacji europejskich. Wejście w życie EMIR nie wymaga więc uprzedniego wprowadzenia zmian do np. Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – tak jak to było w przypadku wdrożenia Dyrektywy MiFID w czerwcu 2009 r.

Nowe regulacje wprowadzają m.in. obowiązek centralnego rozliczania poprzez centralnych kontrahentów („CCP”) niektórych transakcji pochodnych rynku pozagiełdowego (OTC). Wymóg ten jest dużym wyzwaniem dla uczestników rynku – wymaga zmiany relacji między uczestnikami rynku w zakresie zasad zarządzania ryzykiem oraz wprowadza konieczność wdrożenia nowych procesów operacyjnych. Wdrożenie centralnego rozliczania wymaga także zbudowania odpowiedniej infrastruktury prawno-dokumentacyjnej, stanowiącej podstawę dla relacji kontraktowej pomiędzy CCP, Clearing Brokerami oraz podmiotami zobowiązanymi do rozliczania transakcji przez CCP.

W ramach seminarium zostanie szczegółowo omówiony ostateczny projekt aktu wykonawczego (RTS) w zakresie centralnego rozliczenia, który ESMA ma przedstawić Komisji Europejskiej w terminie do 18 września 2014 r. Omówiony zostanie zakres przedmiotowy wymogu (w tym kwestie dotyczące jego fazowego wdrażania) oraz terminy wdrożenia. W kontekście fazowego wdrażania przeanalizowany zostanie wpływ „frontloadingu” na dokumentację oraz praktykę rynkową.

Prelegenci z Commerzbank, jednego z czołowych Clearing Brokerów na polskim rynku, przedstawią szczegółowo zasady świadczenia usługi clearingu klientowskiego, omówią relacje między podmiotami biorącymi udział w tym procesie oraz wskażą przyszłe kierunki rozwoju usługi.

W trakcie seminarium zostaną zaprezentowane najważniejsze postanowienia obecnie stosowanej dokumentacji izb rozliczeniowych (CCP) LCH Clearnet oraz KDPW_CCP, a także dokumentacji przygotowanej przez ISDA. Szczegółowo zostanie omówiona zarówno struktura dokumentacji, jak i najważniejsze postanowienia dotyczące przypadków naruszenia, zasad wcześniejszego rozwiązania transakcji oraz reguł dotyczących ustanawiania zabezpieczenia. Dodatkowo przedstawione zostaną najważniejsze założenia opinii nettingowych ISDA w odniesieniu do transakcji rozliczanych przez CCP.

Szczegółowo zostanie przedstawiony również tryb obsługi transakcji przekazywanej do CCP (w tym kwestie związane z odrzuceniem transakcji przez CCP lub Clearing Brokera) oraz zasady zarządzania ryzykiem kredytowym tych transakcji.

Chcąc uzyskać szczegółowe informacje skontaktuj się z namtutaj