26.03.2020 – REGULACJE: MAD II / MAR oraz MiFID II / MiFIR

.

REGULACJE:

MAD II / MAR oraz MiFID II / MiFIR

 

.26.03.2020

.

Golden Floor Plaza

Al. Jerozolimskie 123 a

WARSZAWA

.

Wprowadzone odpowiednio w 2016 roku system MAD II i w 2018 (i 2019) roku system MiFID II w sposób istotny wpłynęły na organizację rynku papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz zasady oferowania tych instrumentów klientom i obowiązki instytucji finansowych wobec klientów.

 …Nowelizacja polskich aktów prawnych (w tym ustawy o obrocie instrumentami finansowymi) oraz nowe polskie akty wykonawcze wprowadzają również dodatkowe mechanizmy, które muszą być uwzględnione przy implementacji, np. w zakresie weryfikacji zachęt, rynków docelowych czy innych obowiązków w zakresie działania instytucji finansowych jako wytwórcy czy dystrybutorzy.

 …Podobnie w zakresie systemu MAD II na polskim rynku funkcjonują rozwiązania nieco odmienne w swej istocie od tych przyjętych na rynku europejskim.

 …W trakcie seminarium zostaną szczegółowo przedstawione wymogi MiFID II/MiFIR w szczególności usługi doradztwa inwestycyjnego, również w kontekście aktów wykonawczych oraz aktów delegowanych, wytycznych i QA ESMA oraz posiłkowo wytycznych FCA  a także ich implikacje dla podmiotów działających na polskim rynku.

Omówione zostaną praktyczne przykłady i case studies w zakresie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego w sposób niezgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz wytycznymi regulatorów, ale także w zakresie rekomendacji inwestycyjnych z MAD II czy systemów trade surveillance.

 …Przedstawione i omówione będą również szczegółowe rozwiązania wprowadzane przez nowelizację polskich ustaw transponujących MAD II MiFID II (m.in. ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, ustawa o ofercie, rozporządzenia wykonawcze) oraz najnowsze stanowisko KNF ( 2020 r. ) w zakresie doradztwa inwestycyjnego.

-

Chcąc uzyskać szczegółowe informacje skontaktuj się z nami  tutaj